بشنو از نی چون حکایت می کند
وز جدایی ها شکایت می کند
به نام بلند آوازه ترین نام هستی که جان خسرویی ازو یافت وذره ای از مهر رانام دل نهاد وشیدایی را چنان آفرید.
هستی بلند وستوده باد وشکر کردگار توانارا که انسان را برای جانشینی آفرید.
خجسته باد گاه فر وهنگ و دور باد بی نشانی وبی ایمانی
این تار نما پایگاه خرد وگاه هنر در کهن شهر برخوار شهر شیرینی وشعر گز می باشد.
امید است دراین گاه امید وتلاش خدمتگزاران صادق وپرتلاشی باشیم
این تار نما آماده دریافت مقالات ومطالب علمی وفرهنگی جهت آگاهی ونشر وپویندگی وبالندگی برای شهر می باشد.
ایدون باد
مدیر وکارکنان بنیاد فرهنگی وفرهنگسرای ادیب برومند

استان اصفهان – شهر گز برخوار – نبش خیابان سپاه نزدیک بزرگراه (برخوار – اصفهان) – بنیاد فرهنگی و فرهنگسرای ادیب برومند

تلفن: ۰۳۱۲۵۷۲۲۹۷۶
دورنگار: ۰۳۱۲۵۷۲۱۹۷۶
رایانامه : fab.gaz82@yahoo.com


نمایش مکان بنیاد فرهنگی و فرهنگسرای ادیب برومند در نقشه بزرگتر