گزارشی ازیک همایش درتاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۷ همایش تجلیل ازدارندگان رتبه های برترمسابقات بین المللی ،کشوری واستانی دررشته های علمی ،فرهنگی،هنری،ورزشی ودانشجویان شجدید الورود دانشگاههای مختلف درمحل فرهنگسرای ادیب با حضور دویست نفر از فرهنگیان ،نخبگان ،اساتید نمونه و دانشجویان جدید الورود با حضور خانواده محترمشان درفضای آزاد و مفرح فرهنگسرا برگزار گردید . این مراسم که [...]

ادامه‌ی متن تجلیل از دارندگان رتبه های علمی – هنری -ڧرهنگی -ورزشی