به نام فرمانروای جاوید و مطلق اقالیم گوهر و هنر 

اشتغال به کار هنر ،ذکر ثنای حضرت حق است و زهی ذکر که از زبان بگذرد و به دست آید و گوشه ای از جمال مذکور را بر پرده ای نقش کند یا در پرده ای بنوازد و چشمها و گوشها را از فراموشی به ذکر آورد.
بدین وسیله از خلق آثار هنری و به نمایش گذاشتن آثار جذاب و دل انگیز خود در دهه کرامت در بنیاد فرهنگی و فرهنگسرای استاد ادیب برومند که همچون شهسوار میدان حقیقت باده فروش معرفت هنری است و نمونه ی بارز احساس لطیف و ذوق رقیق است و از قاف عدم و قله ی بی رنگی سرچشمه گرفته و بر دشتهای عالم صورت روان گردیده و چون نسیم صبا جان مشتاقان و بازدید کنندگان را بر آن اثر مشکبار به وجد و سماع آورده ؛ از دریچه ی هنر و از روزنه ی سپاس از همه شما شرکت کنندگان در این نمایشگاه کمال امتنان و تشکر را داریم.

دانش تو را راهنمایی می کند و عمل تو را به مقصد می رساند.

مسئول فرهنگسرای ادیب برومند

                                                                                                                                                                                                                                    حسن طاهری