غرض از وقف این بنا ، تاسیس فرهنگسرایی جهت گسترش و تعالی سطح آگاهی عمومی مردم بویژه جوانان ، دانش آموزان و دانشجویان در رشته های مختلف مخصوصا دانشهای هنری ، ادبی ، علمی ، صنایع دستی ، نقاشی ،قرائت قرآن ، تذهیب ، موسیقی ، تئاتر ،تشکیل انجمنهای ادبی است تا متولیان زیر نظر خود و با استفاده از راهنمایی استادان موجبات استفاده بهینه را از این محل فرهنگ پرورانه فراهم آورند .

زنده یاد
استاد عبدالعلی خان برومند (متخلص به ادیب)